... ...
... ...

... ...

| AVMS 2023

| Home

| Studenţi

| Specializări

| Istoric

... ...

... ...

  Încă de la începutul activității Școlii Politehnice din Timișoara, s-a predat disciplina "Mecanica teoretică" în cadrul disciplinelor de cultură tehnică generală la toate facultățile și secțiile de specializare. În perioada 1921-1930 această disciplină a fost predată de eminentul profesor Victor Vîlcovici, rectorul Școlii Politehnice din Timișoara, iar în perioada 1934-1952 titular de disciplină a fost profesorul Mihail Ghermănescu. Cei doi mari înaintași s-au străduit să lege cunoștințele teoretice ale disciplinei cu aplicațiile practice și tehnice, atât în activitatea didactică, cât și în cea de cercetare științifică. Totuși, deoarece cadrele didactice care au predat această disciplină aparțineau mai multor catedre, nu se putea realiza eficient o coordonare și o colaborare în activitatea lor științifică. Actuala catedră de "Mecanică și Vibrații" s-a înființat în anul 1957 sub denumirea de catedra de "Mecanică teoretică" și inițial a aparținut Facultății de Construcții. Până în anul 1962 din catedra nou înființată a făcut parte și profesorul Marin Rădoi, care în această perioadă a fost rectorul Institutului Politehnic din Timișoara. Șef de catedră a fost numit profesorul Gheorghe Silaș, care, pe lângă licența în Matematici, a obținut și diploma de inginer a Școlii Politehnice din Timișoara. Domnia sa a fost și timp de 21 de ani prorector al Institutului Politehnic din Timișoara. Sub conducerea sa, atât activitatea didactică, cât și cea științifică la disciplina de Mecanică s-a schimbat, deoarece șeful de catedră a știut cum să imprime acestei discipline un caracter ingineresc. A reușit să prevadă importanța deosebită pentru dezvoltarea industriei și agriculturii a studiului aprofundat al vibrațiilor, al ciocnirilor și al mișcărilor vibropercutante. Aceasta, atât pentru diminuarea efectelor lor negative asupra funcționării mașinilor, agregatelor industriale și din construcții, cât și pentru creșterea eficienței lor în diferite procese tehnologice din numeroase domenii tehnice. În primăvara anului 1972 catedra de Mecanică teoretică a fost trecută la Facultatea de Mecanică, iar în toamna aceluiași an s-a unit cu catedra de Rezistența materialelor, devenind catedra de Mecanică și Rezistența materialelor. Cadrele didactice din colectivul de Mecanică al noii catedre s-au implicat cu entuziasm în studiul teoretic și experimental al vibrațiilor lineare și nelineare, al ciocnirilor și vibropercuțiilor, al fenomenelor de vibrații parametrice și autovibrații, cu implicații majore în tehnică. În anul 1981 catedra de Mecanică și Rezistența materialelor s-a mutat în sediul actual. În spațiile repartizate colectivului de Mecanică au fost asigurate condiții optime pentru desfășurarea activităților didactice și de cercetare științifică ale cadrelor didactice și studenților. Ca urmare, din anul 1981 aceste activități s-au amplificat și diversificat, iar în perioada 1982-1989 studenții de la Facultatea de Mecanică și de la alte facultăți, îndrumați de membrii acestui colectiv, au obținut bune rezultate pe țară la concursurile profesional - științifice și la cercurile științifice studențești. În anul 1990 colectivul de Mecanică s-a despărțit de cel de Rezistența materialelor, devenind catedra de Mecanică și apoi, din anul 2000, catedra de Mecanică și Vibrații. Spații aferente catedrei au rămas cele repartizate inițial colectivului de Mecanică în sediul actual.

  Secții de specializare patronate

  În județul Timiș și în județele limitrofe au existat și există multe întreprinderi de profil textil și de pielărie. Ministerul de resort a aprobat ca în anul universitar 1986-1987 să se formeze o grupă de specializare în acest domeniu cu studenții din anul III de la profilul mecanic, care a devenit secția de specialitate Utilaj Tehnologic Textil și a fost repartizată spre patronare colectivului de Mecanică. A trebuit ca în scurt timp să se amenajeze prin autodotare și cu contribuția substanțială a întreprinderilor de profil interesate laboratoarele necesare pentru desfășurarea activităților didactice la disciplinele de specialitate. A fost necesar ca unele cadre didactice din colectivul de Mecanică să se specializeze în probleme de industrie textilă și de pielărie, În prezent această secție este acreditată conform nomenclaturii ministerului de resort sub numele "Utilaje pentru textile și pielărie" și este patronată în continuare de catedra de Mecanică și Vibrații. Pentru ridicarea nivelului învățământului superior tehnic din țară la standarde europene, după anul 1992 s-a pus problema pregătirii unor specialiști cu cunoștințe teoretice și practice într-un spectru mai larg, capabili să abordeze și să soluționeze probleme de proiectare și cercetare în toate ramurile industriale. În consecință, s-a propus și s-a aprobat de către Ministerul Educației și Cercetării înființarea secției de "Mecanică aplicată" în cadrul profilului "Științe aplicate". Această nouă secție de specialitate a început să funcționeze la Facultatea de Mecanică din anul 1994. În nomenclatorul secțiilor de specialitate din învățământul tehnic superior din anul 2001 a Ministerul Educației și Cercetării nu a mai apărut secția de Mecanică aplicată. În locul acestei secții, începând cu anul 2002, s-a înființat secția de "Inginerie medicală", tot în cadrul profilului de Științe aplicate și a fost repartizată spre patronare catedrei de Mecanică și Vibrații. Înființarea noii secții se datorează în primul rând demersurilor și documentațiilor de specialitate la nivel european și mondial ale doamnei prof. dr. ing. Doina Drăgulescu. Se prevede o dezvoltare rapidă a noii secții și o largă apreciere din partea studenților și a specialiștilor din domeniu.

  Laboratoare

  Laboratorul de mecanică

  Încă de la înființarea catedrei, profesorul Gheorghe Silaș a căutat metode și mijloace în condițiile de atunci pentru apropierea disciplinelor de cultură tehnică generală de problemele industriei. Pentru aceasta, s-a preocupat de orientarea activităților didactice și de cercetare științifică în sensul legării disciplinei de Mecanică teoretică de producția industrială. Aceasta nu se putea realiza fără un laborator de profil, în care cadrele didactice și studenții să poată desfășura activități similare laboratoarelor uzinale. S-au realizat prin autodotare și cu contribuția unităților economice colaboratoare din județ o serie de noi aparate de laborator și s-au achiziționat din țară sau din import unele aparate de măsură și control performante. Din anul 1981, din acest laborator, cu dotarea existentă atunci, s-au desprins alte laboratoare. Printre cele mai importante lucrări de laborator care se efectuează cu studenții enumerăm următoarele: studiul distribuției de viteze în mișcarea plană a unei bare; studiul compunerii de mișcări de rotație cu axe paralele; determinarea experimentală a reacțiunilor dinamice; determinarea experimentală a forței inerțiale Coriolis; studiul experimental al cuplului giroscopic; studiul amortizorului dinamic simplu; determinarea experimentală a turației critice a unui arbore elastic cu un volant.

  Laboratorul de tensometrie

  În actualul Laborator de tensometrie au fost amplasate aparatele de laborator și de măsură destinate lucrărilor de laborator de statică, cu caracter didactic, la care măsurătorile se efectuează prin tensometrie electrică rezistivă. Principalele lucrări de laborator efectuate sunt: determinarea experimentală a torsorului unui sistem de forțe coplanare; determinarea experimentală a eforturilor în barele unei grinzi cu zăbrele.

  Laboratorul de vibrații și vibropercuții

  În sediul actual al catedrei, Laboratorul de Vibrații și Vibropercuții a fost amplasat la parter într-un spațiu suficient de mare pentru extindere și dezvoltare. Ca urmare, în urma activității de cercetare științifică a cadrelor didactice și studenților, precum și din activitatea de colaborare cu producția, în acest laborator au fost realizate prin autodotare numeroase aparate de laborator. Se poate evidenția, în acest sens, realizarea standului complex pentru încercarea la vibrații a paletelor turbinei eoliene de 300 kW. Până în anul 1989 în acest laborator s-au efectuat în mod curent și lucrări de laborator cu caracter didactic cu studenții de la Facultatea de Mecanică. În prezent în acest laborator se desfășoară în cea mai mare parte activitatea de cercetare științifică a cadrelor didactice și a studenților de la secțiile patronate, lucrări de laborator cu caracter didactic efectuându-se numai la unele discipline de specialitate. Mai trebuie subliniat că, în urma unei vizite făcute de profesorul Gh. Silaș în Elveția la EMPA (Laboratorul federal de încercări de materiale și de cercetări), în anul 1997 EMPA a donat catedrei o serie de aparate de măsură și de înregistrare foarte utile pentru dotarea acestui laborator și a laboratorului de Acustică.

  Laboratorul de acustică

  Preocupările membrilor colectivului de Mecanică privind măsurarea nivelului de zgomot generat de diferite surse au început în anul 1975, când s-au achiziționat unele elemente ale aparaturii necesare de la firma Bruel & Kjaer din Danemarca. Cu aceste aparate, la început s-au efectuat numai lucrări de cercetare științifică pe bază de contracte cu unități economice. Rezultatele acestor cercetări au fost folosite de unii membrii ai catedrei pentru finalizarea tezelor lor de doctorat. Activitatea științifică în domeniul acustic s-a amplificat prin înființarea în anul 1985 a subcomisiei de acustică a filialei din Timișoara a Academiei Române. De asemenea, începând cu acest an s-a reușit înzestrarea cu noi aparate de măsură și control, mult mai performante, pentru măsurarea vibrațiilor, a sunetelor și zgomotelor . în acest sens, este demn de remarcat achiziționarea aparatului de măsură SPIDER 8 cu patru canale și cu posibilitatea de extindere la opt canale, precum și a softului CATMAN pentru prelucrarea automată a datelor experimentale. Până în anul 1996, când s-a amenajat actualul laborator de Acustică în spațiul catedrei, toate lucrările de laborator în domeniul acustic s-au efectuat în cea mai mare parte în cadrul laboratorului de vibrații și vibropercuții.

  Laboratorul de analiză modală

  Cercetările experimentale privind analiza modală a sistemelor mecanice vibrante a cunoscut un salt calitativ în anul 1979 prin înzestrarea laboratorului de Mecanică de atunci cu un calculator Hewlett Packard tip 9845T, echipat cu un sistem de achiziție a datelor pe 16 canale. Până în acest an, prelucrarea vibrogramelor înregistrate pe un înregistrator magnetic se făcea foarte greoi și lent, iar analiza modală se efectua cu ajutorul unor filtre de bandă îngustă de frecvențe. Laboratorul actual de Analiză modală s-a înființat în anul 1981 în noul sediu al catedrei și s-a dezvoltat tot mai mult.

  Laboratorul de mașini pentru țesătorie

  La înființarea Laboratorului de mașini pentru țesătorie în anul 1986 în spațiul destinat secției UTTx la etajul 5 al clădirii din B-dul Republicii, acesta era înzestrat cu mașina de țesut "Unirea A-100" și cu accesoriile aferente. Ulterior s-au realizat prin autodotare unele dispozitive și machete.

  Laboratorul de mașini pentru filatură

  Pe lângă capete de filat, acest laborator este utilat cu aparatele de laborator de mai jos: unitate de bobinat de la mașina "Autosak"; stand pentru determinarea turației critice de la fusele unei mașini de filat; stand pentru determinarea pierderilor de putere la fusele unei mașini de filat, o parte din ele fiind realizate prin autodotare.

  Laboratorul de mașini pentru confecții textile și de pielărie

  Acest laborator este înzestrat cu mașini industriale de cusut, de surfilat, de cusut nasturi, precum și cu mecanisme și dispozitive mai importante ale acestor mașini.

  Laboratorul de mașini pentru tricotaje

  Ca și celelalte laboratoare destinate secției UTTx, acest laborator a fost înființat în anul 1986, ulterior fiind reutilat și reamenajat. În prezent dispune de: stație pilot cu mașini semiautomate de tricotat; aparate și instrumente optice pentru determinarea structurii și a parametrilor de structură ale tricotajelor.

  Laboratorul de tehnică de calcul

  Dotarea catedrei cu calculatoare începe foarte timpuriu, odată cu mutarea colectivului catedrei la Facultatea de Mecanică, ele fiind utilizate în activitatea didactică. Calculatoare electronice mai performante s-au obținut mai târziu, printre care se pot enumera calculatorul Hewlett Packard tip 9845T și calculatorul analogic tip MEDA 42TA, care au fost folosite exclusiv pentru activitatea de cercetare științifică. Actualul laborator de Tehnică de calcul s-a înființat abia în anul 1992, când s-a primit o rețea de calculatoare IBM, care a oferit studenților posibilitatea să-și realizeze proiectele de an și de diplomă utilizând tehnica de calcul modernă.
... ...

... ...

NOW: 16/April/2024 17:21:09

... ...