... ...
... ...

... ...

| AVMS 2023

| Home

| Studenţi

| Specializări

| Istoric

... ...

... ...
UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA

FACULTATEA DE MECANICĂ

Departamentul de Mecanică şi Rezistenţa Materialelor

Catedra de Mecanică şi Vibraţii

Specializarea: UTILAJE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE

 

 

1. MISIUNEA SPECIALIZĂRII PRIVITĂ ÎN CONTEXTUL PROFILULUI

 

Formaţia de bază a specialistului în UTILAJE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE este cea de inginer mecanic. Astfel, absolventul poate funcţiona în cele mai diverse unităţi de cercetare, institute de proiectare, uzine constructoare de maşini, sectoare de montaj sau la exploatarea sistemelor tehnice cu caracter mecanic.

 

Pregătirea de specialitate în domeniul UTILAJE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE primită în anii de studii III şi IV, conferă absolvenţilor cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru următoarele forme de activităţi:

-          exploatarea şi întreţinerea utilajului textil şi de pielărie;

-          construcţia, fabricţia şi repararea utilajului textil şi de pielărie;

-          tehnologii textile şi de pielărie;

-          proiectarea utilajului textil şi de pielărie;

-          cercetarea ştiinţifică în scopul perfecţionării utilajului textil şi de pielărie.

 

Prin cunoştinţele dobândite de marketing, management industrial şi economie generală, absolvenţii specializării de UTILAJE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE au alături de pregătirea tehnică, suportul managerial ce le oferă posibilitatea celor mai experimentaţi şi mai întreprinzători, să întemeieze firme mici şi mijlocii pe cont propriu, fapt confirmat până în prezent de mai mulţi absolvenţi ai specializării UTILAJE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE, care desfăşoară astfel de activităţi.

 

În baza pregătirii dobândite, inginerul specialist în UTILAJE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE este apt să-şi desfăşoare activitatea în firme mici.

 

 

2. PERSPECTIVELE SPECIALIZĂRII

 

Perspectivele specializării UTILAJE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE, în condiţiile economiei de piaţă, se pot sintetiza sub forma următoarelor aspecte principale:

-          În ţările cu economie de piaţă puternic dezvoltată, ponderea industriilor producătoare de bunuri de consum şi a serviciilor este foatre mare în comparaţie cu ponderea acestor sectoare de activitate în cadrul economiei ronâneşti, care îşi păstrează încă un puternic caracter centralizat. În consecinţă, în actuala situaţie a României, de proaspătă membră a Uniunii Europene, o condiţie esenţială şi obligatorie este instaurarea unei economii de piaţă funcţionale, în care industriile producătoare de bunuri de consum, între care industria textilă şi de pielărie ocupă locul central, să cunoască o puternică dezvoltare; este deci evidentă înmulţirea “în avalanşă” a întreprinderilor textile şi de pielărie, toate aceste întreprinderi având nevoie de numărul corespunzător de ingineri de specialitate.

-          Tot o doctrină economică a economiei de piaţă funcţionale, verificată în mod convingător de economiile de piaţă din ţările cele mai dezvoltate, este aceea că pezentul şi viitorul aparţin întreprinderilor mici şi mijlocii. Explicaţia este evidentă prin aceea că aceste întreprinderi prezintă o mare flexibilitate şi adaptabilitate la cerinţele imediate ale pieţii. Întrucât întreprinderile textile şi de pielărie sunt, prin excelenţă, întreprinderi mici şi mijlocii, unele din ele reducându-se la nivel de atelier (atelier de confecţii, atelier de tricotaje), este evidentă buna lor perspectivă în cadrul economiei de piaţa româneşti în formare.

-          Până în anul 1989, când Universitatea “Politehnica” din Timişoara şi Universitatea Tehnică din Iaşi au furnizat industriei textile româneşti primii ingineri mecanici specialişti în utilaj textil, toate posturile care necesită această specializare în institutele de proiectări de utilaj textil, în întreprinderile producătoare de utilaj textil şi în întreprinderile textile, au fost ocupate de persoane necalificate, care au dobândit o calificare improvizată prin studiu autodidact la locul de muncă; de aceea, aducerea la normalitate a acestei situaţii incompatibile cu înaltele cerinţe de performanţă ale economiei de piaţă, presupune, în perspectivă, formarea unui mare număr de ingineri specialişti în utilaje textile şi de pielărie, care să asigure aducerea industriei textile şi de pielărie româneşti la un nivel competitiv pe plan mondial.

 

În concluzie, se poate afirma că, în perspectiva economiei de piaţă româneşti în curs de formare, prezenţa inginerului specialist în UTILAJE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE este absolut necesară.

 

 

3. CICLUL DE LICENŢĂ (Anii de studii I-IV)

 

3.1.Discipline de specialitate

 

Pe parcursul celor patru ani de studii de licenţă, studenţii vor parcurge, în afară de disciplinele de cultură tehnică generală în domeniul ingineriei mecanice, următoarele discipline de specialitate:

-          Tehnologia firelor şi ţesăturilor;

-          Tehnologia prelucrării pieilor şi blănurilor;

-          Mijloace de producţie în industria textilă;

-          Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor textile;

-          Tehnici de calcul în industria textilă şi de pielărie;

-          Bazele proiectării maşinilor pentru filatură;

-          Dinamica maşinilor pentru filatură;

-          Mecanica maşinilor textile şi de pielărie;

-          Mijloace de transfer în industria textilă şi de pielărie;

-          Bazele proiectării maşinilor pentru ţesătorie;

-          Dinamica maşinilor pentru ţesătorie;

-          Bazele proiectării maşinilor pentru tricotaje;

-          Dinamica maşinilor pentru tricotaje;

-          Proiectere CAD;

-          Proiectere parametrică;

-          Bazele proiectării maşinilor pentru confecţii textile şi din piele;

-          Dinamica maşinilor pentru confecţii;

-          Instalaţii de ventilaţie şi climatizare în industria textilă şi de pielărie;

-          Tehnologii neconvenţionale şi utilaje în industria confecţiilor;

-          Asigurarea calităţii produselor textile şi de pielărie;

-          Selecţia materialelor şi tehnologiilor de fabricaţie în industria textilă şi de pielărie.

 

3.2. Competenţe dobândite prin studiile de licenţă

 

În urma parcurgerii disciplinelor generale şi de specialitate prevăzute în planul de învăţământ al studiilor de licenţă, sudenţii vor dobândi următoarele competenţe:

-          Înţelegerea şi utilizarea fundamentelor de matematică, fizică, chimie, tehnica măsurării, ştiinţa materialelor, grafică tehnică, inginerie mecanică, inginerie electrică;

-          Legislaţie, economie, management şi marketing;

-          Sisteme de acţionare în ingineria mecanică;

-          Controlul şi optimizarea proceselor mecanice;

-          Procese tehnologice în industria textilă şi de pielărie;

-          Fabricarea şi întreţinerea utilajelor din industria textilă şi de pielărie.

 

4. CICLUL DE MASTER (Anii de studii V-VI)

 

4.1. Discipline de specialitate

 

Pe parcursul celor doi ani de studii masterale, cursanţii ingineri vor parcurge următoarele discipline de specialitate:

-          Automatizări pentru industria textilă şi de pielărie;

-          Diagnosticarea vibro-acustică a utilajelor textile;

-          Tehnici de combatere a poluării sonore în industria textilă;

-          Tehnici de calcul pentru industria textilă şi de pielărie;

-          Utilaje pentru finisarea produselor textile şi de pielărie;

-          Limbi de circulaţie internaţională în afaceri (Opţional: engleză/franceză/germană);

-          Maşini şi utilaje speciale în industria textilă şi de pielărie;

-          Sisteme de achiziţii şi prelucrare de date experimentale;

-          Echipamente de monitorizare a proceselor tehnologice în industria textilă şi de pielărie.

 

4.2. Competenţe dobândite prin studiile de master

 

În urma parcurgerii disciplinelor de specialitate prevăzute în planul de învăţământ al studiilor masterale, cursanţii ingineri vor dobândi următoarele competenţe:

-          Proiectarea asistată de calculator şi utilizarea de software dedicat;

-          Comunicare, lucrul în echipă, cooperarea interdisciplinară şi inovare;

-          Bazele calculului şi construcţiei sistemelor mecanice;

-          Procesarea materialelor utilizate în ingineria mecanică:

-          Conducerea proiectelor, controlul si optimizarea proceselor mecanice din industria textilă şi de pielărie.

 

*********************

*******

... ...

... ...

NOW: 21/May/2024 18:53:28

... ...